SHELF
 
 
오크원목거실장02 (쇼룸디피상품 50%) (리뷰:1)
980,000원(기본가) 
490,000
 
 
 
오크원목거실장01 (Double Deck Shelf) (리뷰:8)
(품절)
980,000원(기본가) 
 
 
 
오크원목거실장03 (Square Shelf TV Stand) (리뷰:4)
(품절)
890,000원(기본가) 
 
 
 
 
원목철제책장 (Steel Ladder Bookcase) (리뷰:3)
(품절)
670,000원(기본가)